Školenia FlexSim

Všetky školenia, ktoré ponúka Cempel Consulting, sa končia skúškou oprávňujúcou získať certifikát potvrdený FlexSim Inc.

Kurz Doba trvania kurzu Certifikát
FlexSim 1 Základy

3 dni

The Certification for Business Process Simulation Modeler
FlexSim 2 Pokročilý

3 dni

The Certification for Business Process Simulation Consultant
FlexSim 3 Parametrická optimalizácia procesov FlexSim/OptQuest

2 dni

The Certification for Process Optimization Consultant
FlexSim 3.1 Knižnica Fluid

2 dni

The Certification for Continuous Flow Process Consultant
FlexSim 4 Profesionálny

2 dni

The Certification for Advanced Flexsim Simulation Consultant

Školenia sa konajú v Krakove, Poznani a Rzeszowe. Ak sa z jednej firmy prihlásia najmenej dve osoby, existuje možnosť školenie zorganizovať v sídle záujemcu.
Podľa požiadaviek klienta je možné program školenia upraviť tak, aby čo najviac vyhovoval profilu činnosti klienta alebo ho upraviť o jeden deň workshopu, na ktorom vytvoria účastníci kurzu spolu s trenérom model príkladového problému, podľa zadania účastníkov kurzu.

 

FlexSim 1 Základy

Kurz uvádza nových užívateľov do prostredia FlexSim a pomáha vytvárať modely s využitím menu, rozvinutých zoznamov a textových polí.

Účastník získava základy tvorby a orientácie v modeloch FlexSim:

 • Terminológia FlexSim – model, objekt, posudzovaná jednotka, porty, spúšťače akcií;
 • Knižnica objektov;
 • Základy navigácie FlexSim;
 • Systémy push a pull;
 • Globálna tabuľa;
 • Priority, globálne premenné;
 • Poruchy, obsluha poruchy;
 • Časové tabule;
 • Excel import/export.

 

FlexSim 2 Pokročilý

Kurz učí účastníka poznávať pokročilé techniky umožňujúce individuálizáciu logiky modelov  a používanie pokročilejších nástrojov FlexSim. Účastník získava schopnosť opisovania správania sa modelov vo Flexscripte.

 • Pokročilé kódovanie vo Flexscripte;
 • Pokročilá spolupráca Excel s modelmi FlexSim;
 • Strom FlexSim, funkcie FlexSim;
 • Dashboard – sledovanie premenných;
 • Tvorba sekvencie úloh a využívanie objektu Realizátor úloh;
 • Animácia vlastných objektov s kinematikou;
 • Používanie knižníc a využívanie zoskupovania objektov.
 •  

 

FlexSim 3 Parametrická optimalizácia procesov FlexSim/OptQuest

Kurz uvádza účastníka do problematiky parametrickej optimalizácie procesov, prípravy optimalizačných experimentov, používania optimalizačných techník pri prijímaní rozhodnutí.

 • Úvod do pojmov proces, zásoby a systém;
 • Súčasná idea optimalizácie procesu v epoche stálych zmien;
 • Voľba druhu procesu – správna formulácia zadania;
 • Určenie potrieb klienta procesu;
 • Definiowanie etapów procesu;
 • Parametrizácia procesu;
 • Mapovanie procesu;
 • Štatistické analýzy a tvorba scenárov s využitím Experimentera a ExpertFitu;
 • Definovanie funkcie cieľa a premenných pri rozhodovaní;
 • Optimalizácia parametrov OptQuest;

 

FlexSim 3.1 Knižnica Fluid

Kurz uvádza účastníka do problematiky súvisiacej s tvorbou modelov nepretržitých procesov, týkajúcich sa napríklad miešania kvapalín, sypkých materiálov a fľaškovania pri vysokej rýchlosti. Pri tvorbe takéhoto typu modelov sa používa knižnica FlexSim Fluid Objects.

 • Úvod do problematiky simulácie nepretržitých procesov;
 • Oboznámenie sa s objektami knižnice FlexSim Fluid Objects;
 • Transformácia prvkov Flow Item na prvky nepretržitej simulácie a opačne;
 • Tvorba zasielacich sietí prvkov nepretržitej simulácie;
 • Počas druhého dňa školenia začnú účastníci spolu s trenérom tvoriť simulačný model, obsahujúci skutočný výrobný problém, ktorý si predtým pripravili, vyžadujúci použitie simulácie nepretržitých procesov.

 

FlexSim 4 Profesionálny

Toto je najviac pokročilý kurz predstavujúci pokročilé techniky používania FlexSimu:

 • Pokročilý TaskSequence;
 • Simulácia harmonogramov výroby;
 • Tvorba vlastných objektov;
 • Rozvíjanie vlastných interfejsov používateľa – GUI;
 • Integrácia FlexSimu s inými informačnými aplikáciami – bazy SQL, systémy MRP/ERP, Business Inteligence.